רותי להבי

מחזור א', שנת סיום 1994
חברת סגל ודיקנית, בית ספר מנדל למנהיגות חינוכית, קרן מנדל ישראל

קידום רוחב הראייה התרבותית ומקורות ההשראה של העוסקים בחינוך כדי להגביר התחנכות דיאלוגית ליברלית ופתוחה.