מוישיק לרנר

מחזור ג', שנת סיום 1996
יזם פדגוגי, אגף תכנון ופיתוח, משרד החינוך

עידוד הקמתם וניהולם של בתי ספר פרוגרסיביים בישראל בשילוב מסלול הכשרת מורים בתוכם.